Mr. Tom Opiyo

Tom Opiyo Sectary Supervisory

Mr. Tom Opiyo

Secretary Supervisory Committe
Telepost Sacco Society LTD